ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

مقاله‌های

0

منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی  #مهیارمحمدملکی اجازه بدید از همان واژه اول یعنی تیاتر آغاز کنم  میتوانم ...

0

فصل چهارم  مبحث امروز  منبع:کتاب آناتومی فیلم  گونه های فیلم (جلسه پانزدهم  ) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل چهارم  مبحث امروز  منبع:کتاب آناتومی فیلم  گونه های فیلم (جلسه چهاردهم  ) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل چهارم  مبحث امروز  گونه های فیلم (جلسه سیزدهم ) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی گونه ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل چهارم  مبحث امروز  گونه های فیلم (جلسه دوازدهم ) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی حال ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل چهارم  مبحث امروز  گونه های فیلم (جلسه یازدهم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی در ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل چهارم  مبحث امروز  گونه های فیلم (جلسه دهم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی از اولین ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل چهارم  مبحث امروز  گونه های فیلم (جلسه نهم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی تحلیل ...


کتاب آناتومی فیلم
1

نقد کمدی تحلیلگر و منتقد :مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی  ۲۳ آبان ۹۶ به بیان خیلی ساده کمدی در سینما ...

1

فصل چهارم  مبحث امروز  گونه های فیلم (جلسه هفتم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی گونه ...


کتاب آناتومی فیلم
1

فصل چهارم  مبحث امروز  گونه های فیلم (جلسه ششم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی دلایل ...


کتاب آناتومی فیلم
1

فصل چهارم  مبحث امروز  گونه های فیلم (جلسه پنجم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی فیلم ...


کتاب آناتومی فیلم
1

فصل چهارم  مبحث امروز  گونه های فیلم (جلسه چهارم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی فیلم ...


کتاب آناتومی فیلم
1

فصل چهارم  مبحث امروز  گونه های فیلم (جلسه سوم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی گونه ...


کتاب آناتومی فیلم
1

فصل چهارم  مبحث امروز  گونه های فیلم (جلسه دوم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی در ادامه ...


کتاب آناتومی فیلم
1

فصل چهارم  مبحث امروز  گونه های فیلم (جلسه اول) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی تا اینجا ...


کتاب آناتومی فیلم
1

فصل سوم (پایان فصل) مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه بیست و یکم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی جلوه ...


کتاب آناتومی فیلم
1

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه بیستم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی نورپردازی ...


کتاب آناتومی فیلم
1

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه نوزدهم ) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی رنگ ...


کتاب آناتومی فیلم
1

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه هجدهم ) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی ادامه ...


کتاب آناتومی فیلم
1

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه هفدهم ) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی رنگ ...


کتاب آناتومی فیلم
1

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه شانزدهم ) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی نقش ...


کتاب آناتومی فیلم
1

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه پانزدهم ) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی تدوین ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه چهاردهم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی سرهم ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه سیزدهم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی این ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه دوازدهم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی دیزالو ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه یازدهم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی از ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه دهم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی ترکیب ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه نهم ) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی زوم ...


کتاب آناتومی فیلم
0

مقدمه ای برای درک  بهترژانر وحشت  #مهیارمحمدملکی  ۱۱ مهر ۹۶ تصور کنید شما چشمانتان را باز میکنید و خود ...

0

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه هشتم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی نمای ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه هفتم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی اگر ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه ششم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی ترکیب ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه پنجم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی نما ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه چهارم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی دوربین ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه سوم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی نمای ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر (جلسه دوم) منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی نماهای ...


کتاب آناتومی فیلم
0

فصل سوم  مبحث امروز  فیلم-مکان-تصویر  منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی مقدمه :همانطور ...


کتاب آناتومی فیلم
0

پایان بخش مبحث گرافیک و صدا در سینما منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی مبحث امروز  گرافیک ...


کتاب آناتومی فیلم
0

مبحث امروز  گرافیک و صدا  ۵ منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی هم پوشانی یا تداخل صدا صدایی ...


کتاب آناتومی فیلم
0

مبحث امروز  گرافیک و صدا  ۴ منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی صدا در ادامه بحث های پیشین ...


کتاب آناتومی فیلم
0

پایان بخش بحث گرافیک  تحلیلگر:مهیار محمد ملکی  #مهیارمحمدملکی مبحث امروز  گرافیک و صدا  ۳ منتقد و تحلیلگر:مهیار ...


کتاب آناتومی فیلم
0

مبحث امروز  گرافیک و صدا  ۲ منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی عبارات شروع و پایان یک فیلم ...


کتاب آناتومی فیلم
-1

مبحث امروز  گرافیک و صدا  منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی در این جلسه با حفظ فاصله از ...


کتاب آناتومی فیلم
0

پایان بحث رسانه  تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی مبحث امروز  شناخت رسانه ۵ بخش اول   ادامه بحث ...


کتاب آناتومی فیلم
0

مبحث امروز  شناخت رسانه ۴ بخش اول   ادامه بحث تاریخ،فیلم داستانی و فیلم مستند  منتقد و تحلیلگر:مهیار ...

0

مبحث امروز  شناخت رسانه ۳ بخش اول   مناسبات زمان و مکان  منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی در ...


کتاب آناتومی فیلم
0

بحث امروز  شناخت رسانه ۲ بخش اول  تولید فیلم داستانی تحلیلگر :مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی در بحث ...


کتاب آناتومی فیلم
0

مبحث امروز  شناخت رسانه  تحلیلگر و منتقد:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی مبحث امروز  شناخت رسانه  منتقد ...


کتاب آناتومی فیلم
0

میز گرد  نقد نگاهی به انسان در آثار فرهادی  با سلام و عرض ادب خدمت تمامی شما دوستان بزرگوار و عزیزم . بنده ...

0

گپ و گفتی از سینما برای سینما تحلیلگر مسایل سینما:مهیار محمد ملکی سلام و عرض ادب خدمت تمامی شما بزرگواران ...

0

نامه ای به یک اهل عشق .... الف .ب.ر.ه.ی.م شد ابراهیم  بقیه اش هم خودتون بهتر از من میدونید چون ...