امیر عزیزی

کارگردان, نویسنده, بازیگر

عکس‌های امیر عزیزی

بابک کریمی و امیر عزیزی در نمایی از فیلم من از سپیده صبح بیزارم
پوستر موج سوم
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ضد گلوله
۶.۶۹ /۱۰

از مجموع ۶۵۴ رای

امتیاز شما
پوستر من از سپیده صبح بیزارم
۵.۳۱ /۱۰

از مجموع ۵۴ رای

امتیاز شما
پوستر اجباری
۵.۱۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر موقت
۵.۳۱ /۱۰

از مجموع ۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر دو سگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر موقت
۵.۳۱ /۱۰

از مجموع ۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر دو سگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خوابگاه دختران
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۲۸۷ رای

امتیاز شما
پوستر فاصله
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر موج سوم
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر موج سوم
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما