دانایی

بازیگر
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر خانه خراب
۷.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر بدنام
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما