پریسا هاشم پور

نویسنده
پریسا هاشم پور فیلمنامه نویس ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر برادرم خسرو
۷.۲۸ /۱۰

از مجموع ۴۲۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر آذر
۴.۷۶ /۱۰

از مجموع ۱۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر نقطه کور
۴.۷۴ /۱۰

از مجموع ۳۰۲ رای

امتیاز شما