بدرالسادات برنجانی

بازیگر
پوستر نجلا
۶.۸۳ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر عروس آتش
۷.۳۵ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر حالا برعکس
۲ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر رادیو آبادان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اپاتان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خروج ممنوع
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نیلوفر
۳.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر مهاجران
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر اوینار
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما