سونیا

بازیگر, حرکات موزون
پوستر ترس و تاریکی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جاهل ها و ژیگول ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عروس بیانکا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر علی بابا و چهل دزد
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یک قدم تا بهشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مقصر پدرم بود
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر قفس طلائی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دزد شهر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تعقیب خطرناک
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آلیش دختر کولی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مسافری از بهشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دختر کوهستان
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر چهره آشنا
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جدال با شیطان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تار عنکبوت
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما