شهرزاد صفوی

بازیگر

پوستر شمارش معکوس
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سحرگاه پیروزی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مسافر ری
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر عشق سال های جنگ
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر وقت طلایی
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر معما
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر رویای سینما
۹.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما