مهدی حمزه

نویسنده
مهدی حمزه نویسنده است.
پوستر بی نشان
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر پرده نشین
۴.۷۱ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر زیر همکف
۵.۹۸ /۱۰

از مجموع ۵۲ رای

امتیاز شما
پوستر رنج پنهان
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دلدار
۵.۹ /۱۰

از مجموع ۱۰۱ رای

امتیاز شما
پوستر غیر علنی
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر مردان آفتاب
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما