پیشواییان

بازیگر
پوستر قاتلین هم می گریند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حادثه جویان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زن وحشی وحشی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دختر ظالم بلا
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای آبی
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مرد حنجره طلایی
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر دلاور دوران
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مأمور 0008
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر چرخ فلک
۹.۲ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما