حمید برزگر

نویسنده, تدوین, مشاور نظامی
پوستر دیوار به دیوار 2
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر ورود ممنوع ممنوع
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دیوار به دیوار 1
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر زیر آسمان شهر 1
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زیر آسمان شهر 2
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ساختمان پزشکان
۷.۴۴ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر خانه اجاره ای
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر پلاک 14
۹.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر چارخونه
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر گشت پلیس
۶.۶۴ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر شوخی کردم
۸.۲۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر باغ مظفر
۷.۳۲ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر ملخ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عقاب ها
۷.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما