علی سراهنگ

کارگردان, نویسنده

پوستر ملاقات خصوصی
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۱۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر کاکا
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر کاکا
۵.۲ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر زمانی برای ایستادن
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما