امیرغفور صدخسروی

بازیگر
امیرغفور صدخسروی بازیگر ایرانی است.
پوستر در مدت معلوم
۶.۲۴ /۱۰

از مجموع ۴۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر چند متر مکعب عشق
۶.۷۱ /۱۰

از مجموع ۳۳۷۲ رای

امتیاز شما