خزر معصومی

بازیگر

عکس‌های خزر معصومی

خزر معصومی در فیلم رنگ ارغوان
خزر معصومی در فیلم رنگ ارغوان
پوستر به رنگ ارغوان
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۳۲۹۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیرین
۵.۲۱ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر یک مشت پر عقاب
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر باغهای کندلوس
۵.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما