پرویز جعفری

بازیگر
پوستر هارون و قارون
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مهدی مشکی و شلوارک داغ
۷ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر گلنار
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۲۱۹۶ رای

امتیاز شما
پوستر بر فراز آسمانها
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شکست ناپذیر
۷.۹ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر یک مرد یک شهر
۴ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی دوزخی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عسل تلخ
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دندان افعی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یکی بود یکی نبود
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما