فرج اله نسیمیان

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
فرج الله نسیمیان تا سال 1338 از جمله شرکای استودیو عصرطلائی بود و بعد از کناره گیری دفتر مستقل «سازمان سینمایی نسیمیان» تأسیس کرد. فیلمسازی را از سال 1340 با فیلم «آتشپاره ی تهران» به عنوان نویسنده، کارگردان و تهیه کننده با مشارکت ناجی عقراوی آغاز کرد. ایشان مؤسس دفتر سینمایی سوپرسین فیلم نیز بوده است. تا زمان ترک ایران و اقامت در نیویورک به کار واردات فیلم های خارجی اشتغال داشت.
پوستر من مادرم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نصیب و قسمت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گذشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آتشپاره تهران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر می میرم برای پول
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بازگشت به زندگی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر محکوم
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر من مادرم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گذشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آتشپاره تهران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر من مادرم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آتشپاره تهران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما