قاسم پاکرو

بازیگر

قاسم پاکرو در سال 1326 در شهر شیراز متولد شد.

پوستر سراب
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ردپایی بر شن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یاد و دیدار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عروسی خوبان
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر عیاران و طراران
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما