ارحام صدر

بازیگر
پوستر جعفر خان از فرنگ برگشته
۶ /۱۰

از مجموع ۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب نشینی در جهنم
۸.۵۸ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر مردان خشن
۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر مأمور 0008
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر علی واکسی
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما