پرویز شیخ طادی

کارگردان, نویسنده, بازیگر

پرویز شیخ طادی متولد 1340 آبادان است. وی فعالیت هنری را در حوزه هنری تبلیغات اسلامی آغاز کرد.

پوستر دفتری از آسمان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر روایت سه گانه (اپیزود اول، یک آرزوی کوچک)
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پشت پرده ی مه
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سینه سرخ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای زندگی
۶.۶۱ /۱۰

از مجموع ۷۴ رای

امتیاز شما
پوستر شکارچی شنبه
۶.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر امپراطور جهنم
۵.۲۸ /۱۰

از مجموع ۹۳ رای

امتیاز شما
پوستر دایناسور
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بانوی سردار
۵.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر دفتری از آسمان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر روایت سه گانه (اپیزود اول، یک آرزوی کوچک)
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پشت پرده ی مه
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سینه سرخ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای زندگی
۶.۶۱ /۱۰

از مجموع ۷۴ رای

امتیاز شما
پوستر شکارچی شنبه
۶.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر امپراطور جهنم
۵.۲۸ /۱۰

از مجموع ۹۳ رای

امتیاز شما
پوستر دایناسور
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بانوی سردار
۵.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر وصل نیکان
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر به خاطر هانیه
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دکل
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر توفان شن
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پشت پرده ی مه
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر برج مینو
۶.۱۱ /۱۰

از مجموع ۱۷۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر روبان قرمز
۶.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۹۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر از کرخه تا راین
۷.۰۶ /۱۰

از مجموع ۳۵۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین شناسایی
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر سجاده آتش
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر روایت سه گانه (اپیزود اول، یک آرزوی کوچک)
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر موج مرده
۵.۰۳ /۱۰

از مجموع ۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر بوی پیراهن یوسف
۶.۷ /۱۰

از مجموع ۴۴۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر آژانس شیشه ای
۷.۵۸ /۱۰

از مجموع ۸۲۰۰ رای

امتیاز شما
پوستر قاصدک
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تعقیب سایه ها
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر چشم شیشه ای
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر از کرخه تا راین
۷.۰۶ /۱۰

از مجموع ۳۵۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر خطا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر وصل نیکان
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر از کرخه تا راین
۷.۰۶ /۱۰

از مجموع ۳۵۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر از کرخه تا راین
۷.۰۶ /۱۰

از مجموع ۳۵۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر شکارچی شنبه
۶.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر به خاطر هانیه
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خطا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مهاجر
۷.۱۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما