تینا اسدی

بازیگر
تینا اسدی بازیگر است.
پوستر در حاشیه 1
۷.۵۲ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر نبات
۷.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۹۴ رای

امتیاز شما