آری استر

کارگردان, نویسنده
آری استر به انگلیسی Ari Aster کارگردان و نویسنده امریکایی است.
پوستر بلوار ناامیدی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر میدسامر
۵.۷۳ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر موروثی
۵.۶۲ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر بلوار ناامیدی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر میدسامر
۵.۷۳ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر موروثی
۵.۶۲ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما