مهیار محمد ملکی

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیمهیار محمد ملکی
درباره منمنتقد و فیلمنامه نویس.
ارتباط با کاربر
0

پایان بخش مبحث گرافیک و صدا در سینما منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی مبحث امروز  گرافیک ...


کتاب آناتومی فیلم
0

مبحث امروز  گرافیک و صدا  ۵ منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی هم پوشانی یا تداخل صدا صدایی ...


کتاب آناتومی فیلم
0

مبحث امروز  گرافیک و صدا  ۴ منتقد و تحلیلگر:مهیار محمد ملکی #مهیارمحمدملکی صدا در ادامه بحث های پیشین ...


کتاب آناتومی فیلم
0

پایان بخش بحث گرافیک  تحلیلگر:مهیار محمد ملکی  #مهیارمحمدملکی مبحث امروز  گرافیک و صدا  ۳ منتقد و تحلیلگر:مهیار ...


کتاب آناتومی فیلم