علی لک پوریان

بازیگر, دستیار صحنه, گویندگان عروسکی

پوستر هیوا
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر در به درها
۴.۰۷ /۱۰

از مجموع ۸۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر نسل سوخته
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر گنج مظفر
۸.۴۳ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر مربای شیرین
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر در حاشیه 1
۷.۸۳ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر قهوه تلخ
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر مرد هزار چهره
۸.۷۱ /۱۰

از مجموع ۹۵ رای

امتیاز شما
پوستر باغ مظفر
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر ویلای من
۷.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر مرد دو هزار چهره
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر جوکر
۸.۱۴ /۱۰

از مجموع ۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر سفر به فردا
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر در به درها
۴.۰۷ /۱۰

از مجموع ۸۳۱ رای

امتیاز شما