محمد علی ابطحی

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیمحمد علی ابطحی

عکس

مقاله

2

در دفعه پیشین که فرهادی جایزه اسکار را در فیلم جدایی نادر از سیمین برد، جمعی که در فرهنگ سیاسی این سالها ...


روزنامه اعتماد