تانیا جوهری

بازیگر
تانیا جوهری بازیگر است.
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر گل پامچال
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جدال با سرنوشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بی بی یون
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سایه همسایه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما