محمود

بازیگر, دستیار فیلمبردار, صدابردار

پوستر جاده مرگ
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مرد میدان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جاهل محل
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کلاه نمدی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حسین آژدان
۶.۷۸ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر فراشباشی
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رامشگر
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر آقای لر به شهر می رود
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نان و نمک
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مجازات
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بنده خدا
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر زرخرید
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مسیر رودخانه
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ترانه های روستائی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عروس فرنگی
۹.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر همراهان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آتش جنوب
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما