امیرعباس پیام

نویسنده

عکس‌های امیرعباس پیام

امیرعباس پیام و آرام چراغی در پشت صحنه سریال «آنام»
جواد افشار، امیرعباس پیام و آرام چراغی در پشت صحنه سریال «آنام»
پوستر موج سوم
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مامور بدرقه
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر یادداشت های یک زن خانه دار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر موج و صخره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر در حاشیه 1
۷.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر روزی بود روزی نبود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر باغ شیشه ای
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آنام
۵.۹۷ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر زوج یا فرد
۵.۸۸ /۱۰

از مجموع ۶۶ رای

امتیاز شما