منظر لشگری حسینی

بازیگر

۵ شهریور ۱۳۳۳ (۶۷ سال )

گالری تصاویر

احترام برومند و منظر لشگری حسینی در فیلم «وقتی برگشتم...»
احترام برومند و منظر لشگری حسینی در فیلم سینمایی «وقتی برگشتم...»
روشنک گرامی و منظر لشگری حسینی در فیلم «یک کامیون غروب»
نمایی از فیلم «یک کامیون غروب»
پوستر بازجویی یک جنایت
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر حماسه مهران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شب مکافات
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دعوتنامه
۳.۳۱ /۱۰

از مجموع ۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر یک کامیون غروب
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر به آهستگی
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر نجیبه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر وقتی برگشتم...
۴.۷۶ /۱۰

از مجموع ۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر معصومیت از دست رفته
۵.۱۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر اولین شب آرامش
۶.۵۵ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر شب می گذرد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما