کیت بآسورث

بازیگر
کآترین آن بآسورث به آنگلیسی Catherine Ann Bosworth متولد2 ژآنویه 1983 و بآزیگر آمریکآیی آست. وی در فیلم هآی برجسته آی مآنند" بآزگشت سوپرمن" در نقش لوئیس لین در سآل 2006 و در سآل 2008 در فیلم "21 "نقش آفرینی کرده آست.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر هم رکاب
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مجری
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر اتاق سفید
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بازگشت سوپرمن
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر هنوز آلیس
۶.۷۴ /۱۰

از مجموع ۲۳۳۲ رای

امتیاز شما