صادق صادق دقیقی

کارگردان

عکس‌های صادق صادق دقیقی

صادق صادق‌دقیقی در پشت صحنه فیلم تا آمدن احمد
پوستر بچه های طوفان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مرده خور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر چهل کچل
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بزرگ مرد کوچک
۴.۲۳ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر تا آمدن احمد
۴.۶۴ /۱۰

از مجموع ۸۷ رای

امتیاز شما