سعید قائمی

بازیگر

پوستر پرنده آهنین
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زیر سایه کنار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر حمله به اچ3
۸.۴ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر کمین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رنجر
۸ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر جنگ کودکانه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ایوب پیامبر
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خوش رکاب
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما