سامان استرکی

کارگردان, نویسنده, تدوین
سامان استرکی کارگردان ایرانی است. او اولین فیلم بلند خود را به نام «یک ایستگاه جلوتر» در سال 1382 کارگردانی کرد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر صندلی خالی
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر یک ایستگاه جلوتر
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر نامه ها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر صندلی خالی
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر یک ایستگاه جلوتر
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر نامه ها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر صندلی خالی
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر نامه ها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر صندلی خالی
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر نامه ها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر نامه ها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما