اردشیر وزیری

بازیگر
پوستر گذر از رنج ها
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پای پیاده
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر در مه بخوان (بالاتر از آسمان)
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عصیان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما