رستم خانی

بازیگر

پوستر پول حلال
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شد شد، نشد نشد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر نابغه هفت ماهه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حاتم طائی
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ببر مازندران
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جهنم سفید
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر من هم گریه کردم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رام کردن مرد وحشی
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دو کبوتر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خواب و خیال
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما