سام کبودوند

بازیگر
سام کبودوند در مجموعه تلویزیونی" گاهی به پشت سر نگاه کن" و "یادآوری" به ایفای نقش پرداخته است.
پوستر یادآوری
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر دلا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بعد از آزادی
۴.۷ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر گاهی به پشت سر نگاه کن
۴.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر تاریکی شب ، روشنایی روز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زنده باد مرگ
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر هیات مدیره
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما