خسروی

بازیگر, خدمات
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر مروارید
۷.۶۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر پاتک
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر جیب برها به بهشت نمی روند
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شب شکن
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر لذت گناه
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ورپریده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ور پریده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر درخت گلابی
۶.۰۴ /۱۰

از مجموع ۱۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر ساحره
۹ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما