ناصر ممدوح

بازیگر
پوستر راه شب
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اغما
۶.۶۳ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر ظهر آبی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر رویای گنجشک ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دوستی از جنس آتش
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فاکتور 8
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر تاریکی شب ، روشنایی روز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قدم زدن در بهشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بار هستی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر در امتداد شب
۷.۵۲ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما