بشیری

بازیگر
پوستر جاهل ها و ژیگول ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کفش های میرزا نوروز
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پنجه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما