ساغر شکوری

بازیگر
پوستر دختران حوا
۳.۷۸ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر پریا
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر سرطان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما