فرشید زارعی

بازیگر
پوستر دست بالای دست
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر انجمن مرده پرست ها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر داستان یک شهر
۷.۷ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر آن سوی دریا این سوی خاک
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر راز بقا
۶.۸۸ /۱۰

از مجموع ۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر عروج
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رنج پنهان
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زیر سقف دودی
۵.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸۰۳ رای

امتیاز شما
پوستر ما چند نفر
۴.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای اعتراض
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مهر خاموش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های هور
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دوران سرکشی
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عبور از پاییز
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بازی پنهان
۹ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر افسون
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یک وجب خاک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دردسر والدین
۸.۱۱ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما