سیف اله نامداری

بازیگر, گروه فنی
پوستر پشت کوهای بلند
۴.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر آقای گرفتار
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر هوای تازه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما