ویکتوریا نرسیسیان

بازیگر

پوستر قاتلین هم می گریند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شب عروسی
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ببر رینگ
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر چهار تا شیطون
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سرسام
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جنجال پول
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عشق کولی
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زن وحشی وحشی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جوانی هم عالمی دارد
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سلطان قلب ها
۷.۷۶ /۱۰

از مجموع ۱۲۲ رای

امتیاز شما
پوستر دو کبوتر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر یاقوت سه چشم
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر لیلی و مجنون
۸.۱ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر دختر ظالم بلا
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پسر زاینده رود
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بابا کرم
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر معجزه قلبها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مالک دوزخ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای تاریک
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای پول
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ببر کوهستان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کمینگاه شیطان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر اشک یتیم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تار عنکبوت
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سوداگران مرگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر انتقام روح
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما