محمد اصغری

بازیگر, گروه فنی, گروه فنی فیلمبرداری
پوستر حماسه 2519
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کیسه برنج
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر جان سخت
۹.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر رنگ خدا
۷.۱۸ /۱۰

از مجموع ۴۷۸۳ رای

امتیاز شما
پوستر حماسه 2519
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما