ایمان صفایی

نویسنده
ایمان صفایی نویسندگی مجموعه تلویزیونی" لیسانسه ها" را برعهده داشته است.
پوستر بزنگاه
۵.۷۴ /۱۰

از مجموع ۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر مگه تموم عمر چند تا بهاره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر لیسانسه ها 2
۶.۹ /۱۰

از مجموع ۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر پژمان
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۱۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر ساختمان پزشکان
۷.۴۴ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر لیسانسه ها 1
۷.۲۱ /۱۰

از مجموع ۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر شمعدونی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر فوق لیسانسه ها
۶.۹۱ /۱۰

از مجموع ۱۷۰ رای

امتیاز شما
پوستر چارخونه
۶.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر جهان با من برقص
۷.۹ /۱۰

از مجموع ۵۸۵ رای

امتیاز شما
پوستر چک برگشتی
۴.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما