فریبرز میثاقی

بازیگر, سرمایه گذار
پوستر رازها
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رازها
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما