آفت

بازیگر, خواننده, حرکات موزون
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر زیبای خطرناک
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گربه وحشی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر حادثه جزیره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آتشپاره تهران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ماجرای پروین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فرشته وحشی
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دو عروس برای سه برادر
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر قربانی هوس
۹ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گربه وحشی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فرشته وحشی
۳ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گربه وحشی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما