سلیمه رنگزن

بازیگر
سلیمه رنگزن در سال 1329 در شهر آبادان متولد شد. بازی در تئاتر را از سال 1354 و همچنین بازی در سینما را از سال 1378 با «عروس آتش» به کارگردانی «خسرو سینایی» آغاز به کار کرد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر تکیه بر باد
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر 87 متر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر قصه عشق پدرم
۴.۸۴ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر عروس آتش
۷.۴۴ /۱۰

از مجموع ۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر آرام می گیریم
۵.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر زخم شانه حوا
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مروارید
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گزارش مریم
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زیباشهر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شب آفتابی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر عصر روز دهم
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر احضار
۴.۳۵ /۱۰

از مجموع ۱۷۶ رای

امتیاز شما
پوستر روی خط صفر
۲.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مثل یک قصه
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جنگ کودکانه
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما