اینگمار برگمن

کارگردان, نویسنده
اینگمار برگمن (Ingmar Bergman) کارگردان و نویسنده سوئدی است.
پوستر چشمه باکره
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سکوت
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فریادها و نجواها
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پرسونا
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سکوت
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فریادها و نجواها
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پرسونا
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما