هدایت اله نویدی

بازیگر
پوستر تا مرز دیدار
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر لیلی با من است
۷.۴۸ /۱۰

از مجموع ۷۶۸۶ رای

امتیاز شما
پوستر بهار
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شیدا
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر پاییز بلند
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پرنده آهنین
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر ملاقات
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر صاعقه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کیلومتر پنج
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ملکوت
۹.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر طبیعت بی جان
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر یک اتفاق ساده
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما