کریستین پاترسن

بازیگر

پوستر جنگجویان کوچولو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گدای میلیونر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مهدی مشکی و شلوارک داغ
۷.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما