اکبر جعفری

بازیگر
پوستر گریز
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گل ها و گلوله ها
۶.۵۶ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر گل ها و گلوله ها
۶.۵۶ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما